• Sommar med Apg, fr 1 juni

  Apg 1:1-14 (Länk till YouVersion / bible.com)

  Enligt traditionen så är det evangelisten Lukas som har skrivit Apostlagärningarna, och Apg tar vid där Lukasevangeliet slutar. Mottagaren, Theofilos, är okänd. Det kan vara en specifik person, men eftersom namnet betyder ”den som älskar Gud” så kan det också vara en indikation på att skriften är tänkt för alla troende, vilket den säkerligen var.

   

 • Sommar med Apg, lö 2 juni

  Apg 1:15-26 (Länk till YouVersion / bible.com)

  Jesus hade särskilt utvalt tolv av lärjungarna till apostlar, lika många som Israels stammar. I Matt. 19:28 säger Jesus att de tolv apostlarna en dag ska döma Israels tolv stammar, därför var man tvungna att utse en efterträdare till Judas efter hans död så att antalet var intakt. Det skulle vara någon som hade vandrat med dem under hela Jesu verksamhetstid, alltså någon som hade varit Jesu lärjunge liksom de tolv apostlarna.

  Mattias nämns bara här i Bibeln. Vi vet inget mer om honom. Olika traditioner anger olika platser för såväl hans verksamhet som hans död.

  Att använda lottdragning för att utröna Guds vilja är inte ovanligt i Gamla testamentet. Ibland hävdas dock att det var ett misstag i detta fallet. Man skulle ha inväntat pingsten för att låta Den helige Ande visa på en efterträdare i sinom tid. Gud ska i så fall ha rättat till misstaget genom att senare utse Paulus. Det finns dock inget i NT som ifrågasätter valet av Mattias genom lottdragning.

   

 • Sommar med Apg, sö 3 juni

  Apg 2:1-13 (Länk till YouVersion / bible.com)

  I Första Moseboken 11:1-9 kan vi läsa berättelsen om hur människor började bygga Babels torn. Det var ett försök att behärska och kontrollera hela mänskligheten utifrån en stad och ett högt torn. Ett försök att bli som Gud. Gud lät då språkförbistring drabba människorna, och de spreds ut över jorden. Mänskligheten har sedan dess varit splittrad på olika språk och kulturer, och ingen har lyckats skapa ett världsherravälde.

  I dagens läsning överbryggas alla språkbarriärer. Människor med olika modersmål hör sina egna språk talas. Man förstår varandra trots olika ursprung. Det är dock ingen människa som åstadkommer detta, utan Gud själv, genom sin Ande. Bland de Andens nådegåvor som nämns i Första Korintierbrevet 12:4-11 finns både tungotalets och uttydningens gåva med, d.v.s. Guds Ande kan ibland hjälpa oss både att tala och förstå språk vi egentligen inte behärskar.

  Som kristna kan vi också känna samhörighet med varandra över alla språk- och kulturbarriärer. Vi är ett i Kristus, genom Guds Ande. Kanske har du själv varit med om det?

   

 • Sommar med Apg, må 4 juni

  Apg 2:14-21 (Länk till YouVersion / bible.com)

  Denne stackar Petrus, som några veckor tidigare inte vågade stå för sitt samröre med Jesus, utan förnekade honom när det hettade till. Nu ställer han sig upp och talar till Jerusalems befolkning och berättar frimodigt om sin tro. Vad har hänt? Ja, svaret läste vi nog igår, om hur lärjungarna blev fyllda av Helig Ande. Den uppfyllelsen får konsekvenser. Människor förvandlas. Det som förut verkade omöjligt blir möjligt. Det handlar om Guds rike.

  Petrus förankrar sin predikan i skrifterna med att citera profeten Joel 2:28-32.

  Har du varit med om att Gud gett dig mod, kraft eller inspiration att göra det som var otänkbart innan, och att du på det sättet fått känna dig använd av Gud? Då skulle jag säga att du har erfarenhet av Den Helige Ande.

   

 • Sommar med Apg, ti 5 juni

  Apg 2:22-28

  En stor del av Apostlagärningarna består av tal som olika personer håller. Lukas har sedan skrivit sin bok många år efter åtminstone de tidigaste händelserna. Eftersom inga ljudupptagningar gjordes, och det knappast var någon som skrev ned talen när de hölls, så torde citaten bygga på olika muntliga traditioner som levde kvar. Sedan har Lukas satt sin prägel på talen när han sammanfattat dem i skrift. Man kan då fundera över hur mycket Lukas vill förmedla en historisk dokumentation av just detta tal eller om han återger hur Petrus brukade presentera evangeliet för andra judar, eller är Lukas syfte främst att undervisa läsaren (dig) om evangeliet? Det ena utesluter inte på något sätt det andra.

  Efter Joelcitatet fortsätter nu Petrus/Lukas med att citera Ps 16:8-11

   

 • Sommar med Apg, on 6 juni

  Apg 2:29-40

  Petrus fortsätter att visa på hur Jesus är uppfyllelsen av skriftens profetior. Åhörarna tar till sig orden och Petrus uppmanar dem:
  – Omvänd er!
  – Låt er döpas!
  – Ni får Den Helige Ande som gåva!

  Så förklarar han att detta gäller alla, alla långt borta som Gud kallar. Det är vi!

   

 • Sommar med Apg, to 7 juni

  Apg 2:41-47

  Vilken remarkabel start för församlingen! Apg 2:41 är en vers vi gärna citerar. Tre tusen personer som tar till sig ordet och låter döpa sig. Vem vill inte vara med om det?

  Sedan får vi en kort beskrivning av hur livet i den första församlingen tedde sig. Vi ser fyra huvudteman i gemenskapen:

  • Apostlarnas undervisning
  • Den inbördes hjälpen
  • Brödbrytandet (nattvard)
  • Bönerna

  Ser vårt församlingsliv ut på samma sätt idag? Bör det vara en modell för vårt arbete? Varför? Varför inte?

   

 • Sommar med Apg, fr 8 juni

  Apg 3:1-10

  Petrus och Johannes gick till templet vid tiden för eftermiddagsbönen . Det var antagligen det de brukade göra. De hade i så fall sett den lame mannen många gånger. Kanske hade de gett honom allmosor tidigare, men den här gången var det något annat som skulle ske. Varför nu? Var det bara ett infall från Petrus sida, eller var det något annat som gjorde att han med stor frimodighet kunde förmedla ett helande till mannen denna eftermiddag?

  Apostlagärningarna skulle lika gärna kunna heta ”Den Helige Andes gärningar”. Boken handlar om hur Anden verkar genom människor. Man kan anta att det var just det som hände vid det här tillfället. Anden gav Petrus en ingivelse att nu var tiden inne för denne man att bli kvitt sin medfödda förlamning. Petrus lydde, och mannen blev frisk.

  Har du varit med om en sådan Andens ingivelse?  Det kanske inte var lika dramatiskt som i detta fallet, men vad var det du kände, och vad hände?

   

 • Sommar med Apg, lö 9 juni

  Apg 3:11-26

  Undret med den lame mannen väcker stor uppmärksamhet och Petrus talar till människorna som samlas runt dem. Han tar tillfället i akt att ge Jesus äran för det som skedde. Petrus drar bort uppmärksamheten från dem själva, pekar på Jesus och berättar att han verkligen var och är Messias.

  Hur agerar vi? Vill vi gärna synas och få äran när något vi gör blir bra, eller ger vi hellre Jesus äran? Finns det tillfällen då det är ok att låta det lysa på en själv? Varför? Varför inte?

   

 • Sommar med Apg, sö 10 juni

  Apg 4:1-12

  Vi möter här många olika människor och grupper:

  Prästerna

  De präster som just då tjänstgjorde i templet.
  Israeliterna av Levi stam (leviter) hade ansvar för templet och det som skedde där. Från dem hämtades prästerskapet ur Arons släkt.

  Tempelkommendanten / tempelvaktens ledare

  Befälhavaren för den levitiska vaktstyrkan som tjänstgjorde i templet.

  Saddukeerna

  Det religiösa/politiska parti som hade makten i Stora rådet och från vilket de högre prästerna hämtades. De förkastade läror om uppståndelse, änglar och andar, och mötte motstånd från fariséerna som var mer folkliga.

  Höga styresmännen / Stora rådet / Sanhedrin

  Stora rådet var judarnas högsta religiösa, politiska och juridiska instans. Där fanns de främsta prästerna, skriftlärde och de äldste, sammanlagt 71 personer, med översteprästen som ordförande. Man var beslutsmässiga om 23 personer var närvarande.

  Äldste

  Framstående lekmän som satt i Stora rådet.

  Skriftlärda

  En yrkesgrupp som ofta kunde komma från olika partier, men oftast var fariséer. De studerade, tolkade och tillämpade lagen och skrifterna.

  Hannas

  Överstepräst åren 6-15 e.kr.. Avsattes av romarna, men fortsatte ha stort inflytande och fortsatte kallas överstepräst.

  Kajafas / Kaifas

  Hannas svärson och överstepräst 18-36 e.kr.

  Jonatas / Johannes

  Kan vara den son till Hannas som blev överstepräst år 36 e.kr.

  Alexandros / Alexander

  Okänd

  Än en gång är det den Helige Ande som får Petrus att tala.

   

 • Sommar med Apg, må 11 juni

  Apg 4:13-22

  De lärda var förvånade! Vad var all deras lärdom och alla deras studier värda egentligen när ett par obildade fiskare kunde säga åt en lam man att stå upp i Jesu namn, och sedan tala på detta frimodiga sätt? Den etablerade överheten såg sin auktoritet hotad. Det var viktigare att dämpa den typen av förkunnelse än att människor fick möta Gud till hälsa och läkedom, så man förbjöd Petrus och Johannes att fortsätta tala i Jesu namn.

  Kan du känna  igen attityden idag? Man ska helst inte tala om vad Jesus kan göra – det spelar ingen roll att människor upplever befrielse, helande, frid eller glädje. Eftersom det inte kan bevisas vetenskapligt så får det inte synas i det offentliga. Känner du igen det eller är det en överdriven beskrivning?

   

 • Sommar med Apg, ti 12 juni

  Apg 4:23-31

  De kristna möter motstånd och man vänder sig till Gud i bön. Det är intressant att se hur man då blandar den fria bönen för det uppkomna läget med bön från Psaltaren 2:1-2 och en doxologi (lovprisning) som ser ut som en fast form att använda i bönen.

  Vi har användning av många olika slags bön. Färdigskrivna böner, psaltarpsalmer, fria böner och allt däremellan. Ibland är det skönt att vila i en fast form och bli buren av redan formulerade ord. Ibland behöver vi uttrycka just den känsla eller längtan som vi bär inom oss. Gud hör alla böner.

   

 • Sommar med Apg, on 13 juni

  Apg 4:32-37

  Vi möter här ett församlingsliv som inspirerat många kloster, kommuniteter och kollektiv. Man delade allt, och alla hade därmed vad de behövde. Som i förbigående nämns också Barnabas, men vi kommer att möta honom på nytt. Josef Barnabas kom alltså från Cypern och var av Levi stam. Han framhålls som ett föredöme eftersom han sålde en åker och gav hela intäkten till den gemensamma kassan. Senare kommer vi att lära känna Barnabas som en person som ser det goda i människor och därmed hjälper dem in i gemenskapen och till uppgifter.

   

 • Sommar med Apg, to 14 juni

  Apg 5:1-11

  Kanske är berättelsen om Ananias och Safira en av de allra svåraste i Nya testamentet. Var det Gud som dödade dem? Var verkligen deras handling så förkastlig?

  Först är det viktigt att se att problemet inte var att de bara gav en del av pengarna de fått till församlingen. Problemet var att de låtsades ge allt, medan de i själva verket behöll en del för egen del. Vikten av att vara ärlig inför Gud och att inte låtsas vara mycket heligare än man i själva verket är. Vi kan säkert hitta exempel hos oss själva.

  Sedan kan man fundera över om dessa makar dog p.g.a. Guds ingripande, vilket inte stämmer med den Gudsbild NT ger i övrigt, eller om de dog av den sinnesrörelse som avslöjandet väckte, vilket känns överdrivet.

  Som sagt en svår berättelse, men samtidigt full av lärdom och igenkänning.

   

 • Sommar med Apg, fr 15 juni

  Apg 5:12-16

  Vi får nu en tredje beskrivning av hur den första församlingens liv tedde sig. Man möttes i templets närhet, Salomos pelarhall fanns på Hedningarnas förgårds östra sida.

  Vi läser både att ”ingen av de andra vågade ansluta sig till dem”, och att stora skaror kom till tro. Var det händelsen med Ananias och Safira som gjorde att människor höll sig på avstånd, samtidigt som det väckte stort intresse. Man såg att församlingens förkunnelse var på riktigt samtidigt som ens innersta riskerade att bli avslöjat om man kom nära.

  Många blev botade. Gud är god och vill oss väl! Den vetskapen blandas med respekten, man kan inte lura Gud.

   

 • Sommar med Apg, lö 16 juni

  Apg 5:17-32

  Evangeliet kan inte stoppas! Om Guds budbärare hindras så ingriper Gud så att budskapet får ännu större genomslagskraft.

 • Sommar med Apg, sö 17 juni

  Apg 5:33-42

  Den kloke Gamaliel hålls för att vara en av de absolut främsta rabbinerna någonsin. Här ger han ett råd som på olika sätt kan vara aktuellt även idag:

  ”Om detta är människors påhitt eller verk, rinner det ut i sanden. Men är det av Gud, kan ni inte slå ner dem. Det skulle kunna visa sig att ni kämpar mot Gud.”

   

 • Sommar med Apg, må 18 juni

  Apg 6:1-7

  Det finns flera interna konfliktbeskrivningar i Apostlagärningarna. Här går skiljelinjen mellan grekisktalande och hebreisktalande, där de förstnämnda känner sig missgynnade. Lösningen blev att sju personer, med grekiskklingande namn, avdelas till att handha det som blivit ett problem. Värt att notera är att kriterierna för arbete med dessa praktiska sysslor var att man hade gott anseende och var fylld av ande och vishet.

   

 • Sommar med Apg, ti 19 juni

  Apg 6:8-15

  Falska anklagelser! Så lätt att ta till det när man vill sätta dit någon utan att ha något egentligt att säga. Det har drabbat många kristna genom alla tider. Tyvärr har den fula metoden använts även av kristna – mot såväl andra kristna som mot andra.

  Ser du sådant idag – mot kristna eller av kristna?

   

 • Sommar med Apg, on 20 juni

  Apg 7:1-16

  När Stefanos inleder sitt försvarstal går han grundligt tillväga. Han börjar med Abraham, och eftersom han riktar sig till andra judar kallar han Abraham för ”vår fader”. Han fortsätter med de andra patriarkerna, Isak och Jakob, samt hur folket kom till Egypten, genom Josef.

   

 • Sommar med Apg, to 21 juni

  Apg 7:17-29

  Stefanos fortsätter sitt försvarstal med att påminna om hur Israels folk plågades under förtrycket i Egypten.

   

 • Sommar med Apg, fr 22 juni

  Apg 7:30-43

  Försvarstalet fortsätter med Mose, som först avvisades av Israels folk, men som var den som kom med Guds räddning, som en förebild för Jesus, som också avvisades, men kom med räddning från Gud.

   

 • Sommar med Apg, lö 23 juni

  Apg 7:44-53

  Slutligen förebrår Stefanos sina anklagare för att de inte tog emot Jesus utan lät honom dödas, så som tidigare profeter hade dödats av Israelerna själva.

   

 • Sommar med Apg, sö 24 juni

  Apg 7:54-60 : 8:1-3

  Ordet ”martyr” betyder vittne. Vi använder det om den som genom att offra sitt liv vittnar om sin tro på Jesus Kristus. Ett tidigt talesätt blev ”Martyrernas blod är kyrkans utsäde”. Vi ser i början på vers 8 att de kristna spreds ut till fler platser när förföljelsen i Jerusalem satte fart. Därmed kunde kyrkan utbredas så som Jesus hade sagt (Apg.1:8).

   

 • Sommar med Apg, må 25 juni

  Apg 8:4-25

  Från denna berättelse har vi fått begreppet ”Simoni”, att köpa kyrkliga ämbeten för pengar.

  Den Helige Ande är inte till salu. Vi måste alltid vara uppmärksamma så att inte församlingens omsorg blir beroende av om mottagaren kan betala för sig eller inte. Rikedom får inte heller bli en väg till makt i församlingen.

   

 • Sommar med Apg, ti 26 juni

  Apg 8:26-40

  Denne etiopiske hovman, som Filippos får hjälpa fram till dopet till Kristus, förde enligt traditionen den kristna tron till Etiopien. Den Etiopisk-ortodoxa kyrkan är idag statskyrka i landet och en av världens äldsta kyrkor.

   

 • Sommar med Apg, on 27 juni

  Apg 9:1-19a

  Gud gör ofta det oväntade! Församlingens förföljare, Saul, får ett radikalt Gudsmöte och blir den som får uppdraget att mer än någon annan föra ut budskapet om Jesus Kristus i världen.

  Känner du till flera exempel på hur Gud kallat sina motståndare till tjänst för Guds rike?

   

 • Sommar med Apg, to 28 juni

  Apg 9:19b-31

  Vi möter här Barnabas på nytt. Nu tar han sig an den fruktade men nyomvände Saul och presenterar honom för församlingen. Det blir början på Saul/Paulus fantastiska missionsarbete.

   

 • Sommar med Apg, fr 29 juni

  Apg 9:32-43

  Jesus säger att de som tror på honom ska göra lika stora under som han gjorde – ja t.o.m. större (Joh 14:12-14). Petrus får verkligen vara med om det här. Väcka upp en död, precis som Jesus gjorde med Lasaros (Joh 11).

  Genom den kristna historien finns det många berättelser om liknande under. Ska vi förvänta oss det som varje kristen, eller på varje plats, eller är det bara i vissa sammanhang som detta kan förväntas ske?

   

 • Sommar med Apg, lö 30 juni

  Apg 10:1-16

  Varför äter kristna griskött när inte judar gör det?

  I 3 Mos 11:1-10 förbjuds israeliterna att äta bl.a. griskött. Det skulle betraktas som orent. Jesus förklarar i Markus 7:18-23 all mat ren. Petrus får i synen en tydlig påminnelse om det, och vi följer det som kristna idag.

   

 • Sommar med Apg, sö 1 juli

  Apg 10:17-33

  Det var inte bara om maten som Petrus fick lära om. Han fick nu också frimodigheten att besöka ett icke-judiskt hem. Guds nåd sträcker sig över de gränser som tidigare gällt.

  Begränsar vi Guds nåd idag? Finns det gränser vi behöver överskrida, och finns det gränser vi bör bevara?

   

 • Sommar med Apg, må 2 juli

  Apg 10:34-48

  Det är varken lärjungarna eller några andra kristna som beslutar att även icke-judar ska kunna bli del av den Jesus-troende gemenskapen. Det är Gud själv som visar vägen. Petrus har steg för steg blivit överbevisad om detta, och nu visar Gud det väldigt konkret genom att icke-judar fylls av Den Helige Ande och börjar tala på språk de inte själva behärskar.

  Har du varit med om att Gud visar dig på något nytt, något du inte tänkte eller trodde tidigare?

   

 • Sommar med Apg, ti 3 juli

  Apg 11:1-18

  Petrus får föra vidare insikten att Guds livgivande evangelium inte bara gäller judarna, utan alla folk.

  Händer samma sak idag? Tror vi att vi har monopol på Guds nåd i den egna rörelsen, eller bejakar vi Gudsmöten som helt andra människor får uppleva, sådana som vi inte tycker ”borde” få del av sådana välsignelser?

   

 • Sommar med Apg, on 4 juli

  Apg 11:19-30

  Man börjar nu aktivt att sprida evangeliet även till icke-judar. Än en gång är det Barnabas som får komma med uppmuntran till de nya Jesus-troende, eller ”kristna” som de nu börjar kallas.

   

 • Sommar med Apg, to 5 juli

  Apg 12:1-19

  Så avrättas den första av Jesu lärjungar, Jakob. Petrus står på tur, men räddas mirakulöst av en ängel. Varför undsätter Gud vissa men inte andra? Det är en svår fråga, men en sak att tänka på är hur kort vårt jordiska perspektiv är i jämförelse med Guds evighetsperspektiv.

  På slutet ber Petrus de samlade att berätta för Jakob och de andra bröderna. Det gäller uppenbarligen inte aposteln Jakob, som ju blev dödad, utan Jesu bror med samma namn. Jesu bror Jakob kom att bli den ledande personen i Jerusalemförsamlingen efter att Petrus lämnade staden.

   

 • Sommar med Apg, fr 6 juli

  Apg 12:20-25

  Det var inte judar som kallade Herodes gud, utan hedningar som uttryckte den härskarkult som var vanlig. Att på det sättet låta sig hyllas som en gud blev slutet för denne Herodes.

  Barnabas och Saulus tar nu med sig den unge Johannes Markus, som anses vara författaren till Markusevangeliet, och kanske är identisk med den yngling som sprang naken från Getsemane när Jesus tillfångatogs (Mark 14:43-52).

   

 • Sommar med Apg, lö 7 juli

  Apg 13:1-12

  Vi går nu in i Apostlagärningarnas andra halva. Vi ser ett huvudpersonsskifte från Petrus till Paulus och fokus flyttas från Jerusalem för att istället ligga på Paulus missionsresor.

  Inledningsvis står dock Barnabas först i namnlistan, vilket antyder att han var den ledande personen. Saul (Paulus) står sist, men det är dessa två som nu tillsammans med Barnabas kusin Johannes Markus ger sig av på resa. Resan börjar i Antiokia i Syrien, som idag ligger i Turkiet, nära gränsen. Från den närbelägna hamnstaden Seleucia seglade man över till staden Salamis på östra Cypern, nära dagens Famagusta, för att sedan korsa ön och komma till staden Pafos, som ännu finns och är uppsatt på UNESCOS världsarvslista.

  Det kan vara förvirrande med Paulus olika namn. Han var jude och hans hebreiska namn var Saulos, som betyder ”den efterlängtade”, samma namn som kung Saul i Gamla testamentet. I svenska översättningar har det översatts till såväl Saul som Saulus. Han var även romersk medborgare, vilket gav särskilda privilegier, och han hade därför också ett romerskt namn, Paulos, ”den lille”, som han använde när han lämnade det judiska området. På svenska översätts det till Paulus men i engelska översättningar står det Paul.

   

 • Sommar med Apg, sö 8 juli

  Apg 13:13-25

  Källa: http://www.glauben-und-bekennen.de

  Från Pafos seglar man norrut och landar möjligen i Attaleia, som idag är en miljonstad med namnet Atalya. När man kommer till Perge, någon mil därifrån, nämns som i förbigående att Johannes Markus lämnar dem och reser tillbaka. Det är dock en händelse som inte Paulus glömmer, utan den kommer att få konsekvenser så småningom.

  Resten av sällskapet reser norrut till Antiokia Caesarea i Pisidien, där Paulus får tala för traktens judar i synagogan.

   

 • Sommar med Apg, må 9 juli

  Apg 13:26-43

  Det var kutym att gästade rabbiner gavs tillfälle att tala i synagogan. Paulus missade inte tillfället och möttes av stort intresse. 

  Vi har kanske inte riktigt den traditionen hos oss, men i många kyrkor världen över får man vara beredd på att få ordet om man kommer som besökande från främmande land. 

  Vad säger du om den vanan? 

   

 • Sommar med Apg, ti 10 juli

  Apg 13:44-52

  Det goda mottagandet förbyts emellertid till förföljelse. Apostlarna gör då som Jesus hade uppmanat sina lärjungar, de borstar dammet av fötterna, som ett tecken på att kontakten är bruten, och drar vidare till nästa plats. (Luk 10:8-12).

   

 • Sommar med Apg, on 11 juli

  Apg 14:1-7

  Vännerna går vidare till Ikonium, som idag är miljonstaden Konya. Man går tillväga som man brukar och börjar med att besöka synagogan. Återigen är mottagandet väldigt tudelat, och man fortsätter färden några mil söderut till området runt de små städerna Lystra och Derbe. Dessa finns inte kvar idag och deras lokalisering kan bara anas genom funna inskriptioner.

   

 • Sommar med Apg, to 12 juli

  Apg 14:8-20

  Gud handlar, men människor tolkar det på ett felaktigt sätt utifrån sina egna världsbilder. Gör Gud även idag saker som menas ha helt andra orsaker?

  I ena stunden hyllas Paulus och Barnabas som romerska gudar. I nästa stund stenas Paulus till döds – som folket tror. Men Gud handlar på nytt, och Paulus reser sig upp.

 • Sommar med Apg, fr 13 juli

  Apg 14:21-28

  Så återvänder de samma väg tillbaka ända till hamnen i Attalia, där de får tag på en båt som de kan åka tillbaka till Antiokia i Syrien. Paulus första missionsresa är avslutad.

   

 • Sommar med Apg, lö 14 juli

  Apg 15:1-12

  Är den kristna tron en del av judendomen, eller står den på egna ben? Frågan om omskärelsen blev en vattendelare. Paulus och Barnabas hade fört många hedningar till tro på Jesus Kristus. Räckte det, eller behövde dessa också omskäras, bli judar och hålla Mose lag för att kunna räknas till Jesu efterföljare? Frågan var avgörande för framtiden, och den behövde avgöras av dem som borde veta bäst, den första församlingen, den som fanns i Jerusalem och leddes av Jakob, Jesu egen bror. Även Petrus med flera apostlar var närvarande. Kanske hade pressen på de kristna minskat efter Herodes död så att apostlarna kunde vistas i Jerusalem utan fara.

  En liten detalj är att Barnabas här nämns före Paulus. Kanske var han den som hade störst förtroende av de två i Jerusalemförsamlingen?

  Såväl Petrus som Barnabas och Paulus framhåller hur Gud har bekänt sig till hedningar vid flera tillfällen. Därför menar de att man inte ska ställa högre krav på hedningarna än vad Gud själv gör.

   

 • Sommar med Apg, sö 15 juli

  Apg 15:13-21

  Jesu bror Jakob sammanfattar ett förslag. Varken omskärelse eller Mose lag skall läggas på de troende hedningarna. Fyra undantag nämns dock. De är av praktisk art för att underlätta gemenskapen mellan kristna med judisk och icke-judisk bakgrund, inte minst för att de ska kunna ha måltidsgemenskap.

   

 • Sommar med Apg, må 16 juli

  Apg 15:22-29

  En av männen som sändes att meddela beslutet till Antiokia var Silas, som troligen är samma person som den Silvanus som nämns i flera brev. Han fick senare en framträdande roll som medarbetare till såväl Paulus som Petrus.

   

 • Sommar med Apg, ti 17 juli

  Apg 15:30-35

  I Antiokia hade man säkert väntat med både oro och förväntan. Beskedet klargjorde att hedningar som tog emot tron på Jesus Kristus inte behövde bli judar för att räknas till den kristna församlingen. Därmed inleddes en process där den kristna tron alltmer sågs som en fristående religion, men än skulle den kristna kyrkan ses som en judisk sekt under många år.

   

 • Sommar med Apg, on 18 juli

  Apg 15:36-41

  Paulus visar sin besvikelse på Johannes Markus, som övergav dem under första missionsresan, och vägrar nu att ta med honom på den nya resan. Barnabas sviker inte sin kusin Markus utan väljer att istället resa med honom till Cypern, samtidigt som Paulus reser landvägen och tar med sig Silas. Konflikten löstes så att två missionsteam sändes ut istället för ett.

   

 • Sommar med Apg, to 19 juli

  Apg 16:1-10

  Paulus och Silas förmedlar nu beslutet från Jerusalem till de olika församlingarna i nuvarande Turkiet. På väg till Derbe, Lystra och Ikonion kan de mycket väl ha passerat Tarsus, Paulus hemstad. 

  Vi möter så den unge Timoteus, som kommer att bli en framträdande medarbetare till Paulus. Det märkliga händer att de omskär Timoteus, som har en grekisk far, trots att ett syfte med resan är att förklara att just detta inte är nödvändigt. Paulus tycks se det ur en rent praktisk synvinkel, för att inte väcka anstöt hos judarna.

  Man reser sedan så som Anden leder, genom inlandet och upp till hamnstaden Troas i nuvarande nordvästra Turkiet.

   

 • Sommar med Apg, fr 20 juli

  Apg 16:11-15

  Från Troas åker man båt till den lilla ön Samothrake där man övernattar. Ön är idag känd för den skulptur som hittades år 1863 och som sedan blivit världsberömd – ”Nike från Samothrake”. Den restes runt år 190 f.kr. men finns nu på Louvren i Paris. 

  Nästa dag fortsätter färden till grekiska fastlandet. Staden Neapolis var hamnstad till Filippi och heter idag Kavala. Filippi var länge en betydande stad men förstördes i krig och övergavs på 1300-talet.

  Intressant är att Lukas här berättar i vi-form. Det händer på några ställen varav detta är det första. Det finns olika teorier för varför dessa vi-passager dyker upp på detta sätt. Somliga menar att det bara är dessa som verkligen har skrivits av Lukas. Andra menar att Lukas här införlivar någon annans ögonvittnesskildringar. En del säger att det var kutym att skildra sjöresor i vi-form. När man läser får man dock en känsla av att Lukas var med vid vissa tillfällen under resorna, men oftast inte.

  Namnet Lydia antyder att kvinnan de mötte var från Lydien, och hon var mycket riktigt från Thyatira (nuvarande Akhisar) i landskapet Lydien i nuvarande västra Turkiet. Staden Thyatira var känd för sina purpurfärgerier och det var med den exklusiva varan purpurtyger som Lydia handlade. Det antyder att hon också var förmögen. Kanske var hon änka efter en purpurhandlare och fortsatte driva hans rörelse.

 • Sommar med Apg, lö 21 juli

  Apg 16:16-34

  Vad är det som väcker motståndet mot Paulus och hans vänner? Jo, deras verksamhet gör att slavägarna inte kan tjäna pengar som tidigare. På många ställen i Bibeln varnas för hur pengarna hindrar en bra relation till Gud. Kan du se exempel på det idag?

   

 • Sommar med Apg, sö 22 juli

  Apg 16:35-40

  Romerska medborgare fick inte behandlas så illa som Paulus och Silas hade blivit. Därför fick styresmännen framföra en personlig ursäkt. Kanske var det också ett sätt att underlätta för den nybildade församlingen?

  Man kan fundera över varför inte Paulus hänvisade till det romerska medborgarskapet direkt? Var det Anden som hindrade honom för att fångvaktaren skulle få möta Gud? 

   

 • Sommar med Apg, må 23 juli

  Apg 17:1-9

  Varje delsträcka mellan Filippi, Amfipoli, Apollonia och Thessaloniki är ungefär 4-5 mil, vilket man kunde klara på en dag. Amfipoli och Apollonia är idag mindre samhällen medan Thessaloniki är Greklands näst största stad, med ungefär en miljon invånare i storstadsområde. Även vid denna tid var Thessaloniki en betydande hamnstad och handelscentrum med runt 200 000 invånare.

  Det är främst hedningar/greker som tar till sig Paulus förkunnelse, vilket är i linje med de senare breven (1 Thess 1:9) . Judarna verkar mer skeptiska, och när man inte hittar Paulus och Silas så får andra kristna ta emot den allvarliga anklagelsen att sätta någon högre än kejsaren.

  Namnet Jason förekommer även i Romarbrevet 16:21 som en av dem som är med Paulus i Korint. Det kan vara samma person.

   

 • Sommar med Apg, ti 24 juli

  Apg 17:10-15

  Beroia (dagens Veria) ligger drygt 7 mils vandring väster om Thessaloniki. När förföljarna kommer efter sänds Paulus, som var huvudmålet för kritikerna, med båt till Athen.

   

 • Sommar med Apg, on 25 juli

  Apg 17:16-21

  Paulus får nu på egen hand förkunna ordet. Atenarna är nyfikna, men på ett lite överlägset sätt. Man var intresserade av filosofi och Epikurism och Stoicism var de främsta filosofiska riktningarna.

   

 • Sommar med Apg, to 26 juli

  Apg 17:22-34

  Areopagen är en kalkstensklippa väster om Akropolis. Där sammanträdde sedan lång tid ”Rådet på Areopagen” som hade stor politisk och juridisk makt och som vakade över den undervisning som förekom i staden. Rådet möttes även i ”Stoa Basileios”, en byggnad vid Atens Agora, torget. Det är osäkert om Paulus talade på klippan Areopagen eller inför rådet Areopagen. Olika översättningar gör olika tolkning som ”Paulus steg fram inför areopagen..” (Bibel 2000) eller ”Paulus ställde sig då mitt på Areopagen..” (Svenska Folkbibeln 2015).

  Enligt en utombiblisk källa blev den här nämnde Dionysios föreståndare för församlingen i Athen.

   

 • Sommar med Apg, fr 27 juli

  Apg 18:1-11

  Staden Korinth, drygt 8 mil väster om Athen, ligger nu som då på det smala näs som leder ut till halvön Peloponnesos. Tidigare var staden högst betydande, men den utplånades av romarna år 146 f.Kr. Ett hundratal år senare började den befolkas igen, framförallt av romare, och blev även provinshuvudstad. På Paulus tid kännetecknades staden av en väldigt blandad befolkning med stor kultur- och religionsblandning. Moralen var i förfall med exempelvis omfattande tempelprostitution i Afroditetemplet med tusentals prostituerade. Att ”bete sig som en korinthier” hade blivit ett begrepp för otukt, koppleri- och bordellverksamhet. Under århundraden har staden sedan upprepade gånger erövrats och plundrats tills en jordbävning ödelade staden 1858. En ny stad med samma namn byggdes några km nordost om den gamla. Idag har staden drygt 30 000 invånare.

  Makarna Aquila och Priska/Priscilla kom att bli några av Paulus närmaste medarbetare som omnämns i flera av hans brev.

   

 • Sommar med Apg, lö 28 juli

  Apg 18:12-17

  Gallio, bror till den kände filosofen Seneca, var ståthållare i Achaia (södra Grekland) från våren år 51 och ett år framåt. Paulus måste därmed ha kommit till Korinth tidigast i slutet av år 49, eftersom han var 18 månader i staden.

 • Sommar med Apg, sö 29 juli

  Apg 18:18-23

  Kenkrea/Kenchreai var en av Korinths hamnstäder och låg öster om Korinth.

  Det är oklart vad för slags löfte Paulus avgav. Det kan ha gällt ett tidsbegränsat s.k. nasirlöfte som ofta gällde 30 dagar, då man skulle leva avskilt och inte klippa håret. När perioden var över rakade man av sig håret. Normalt gjordes detta i Jerusalems tempel, där håret sedan skulle brännas.

  Paulus fortsätter till den betydande hamnstaden Efesos i nuvarande Turkiet. I staden fanns bland annat Artemistemplet, ett av världens sju underverk. Under antiken hade Efesos runt 250 000 invånare. Idag är platsen känd för alla antika ruiner.

  Paulus seglar vidare till Caesarea, staden varifrån områdena där Jesus vandrat omkring, styrdes. Paulus fortsatte sedan till fots till församlingen i Jerusalem, vilket är underförstått i grundtexten. Åter i Antiokia så avslutas andra missionsresan, men den tredje påbörjas i nästa vers, då Paulus går landvägen genom nuvarande Turkiet.

 • Sommar med Apg, må 30 juli

  Apg 18:24-28

  Vi möter nu Apollos, en av de stora förkunnarna i NT. Paulus talar om honom framförallt i Första Korintierbrevet, men även i brevet till Titus.

 • Sommar med Apg, ti 31 juli

  Apg 19:1-7

  Vi ser att såväl Apollos som Paulus var framträdande förkunnare som arbetade var för sig.

  Vad skiljer Johannesdopet från det kristna dopet? Johannesdopet var ett dop till omvändelse. Det kristna dopet är ett dop i Jesu namn, ett dop till Kristus. I det dopet finns också löftet om Den Helige Ande, vilket de här omvända johannesefterföljarna fick erfara när de låtit döpa sig i Jesu namn.

   

 • Sommar med Apg, on 1 augusti
 • Sommar med Apg, to 2 augusti
 • Sommar med Apg, fr 3 augusti
 • Sommar med Apg, lö 4 augusti
 • Sommar med Apg, sö 5 augusti
 • Sommar med Apg, må 6 augusti
 • Sommar med Apg, ti 7 augusti
 • Sommar med Apg, on 8 augusti
 • Sommar med Apg, to 9 augusti
 • Sommar med Apg, fr 10 augusti
 • Sommar med Apg, lö 11 augusti
 • Sommar med Apg, sö 12 augusti
 • Sommar med Apg, må 13 augusti
 • Sommar med Apg, ti 14 augusti
 • Sommar med Apg, on 15 augusti
 • Sommar med Apg, to 16 augusti
 • Sommar med Apg, fr 17 augusti
 • Sommar med Apg, lö 18 augusti
 • Sommar med Apg, sö 19 augusti
 • Sommar med Apg, må 20 augusti
 • Sommar med Apg, ti 21 augusti
 • Sommar med Apg, on 22 augusti
 • Sommar med Apg, to 23 augusti
 • Sommar med Apg, fr 24 augusti
 • Sommar med Apg, lö 25 augusti
 • Sommar med Apg, sö 26 augusti
 • Sommar med Apg, må 27 augusti
 • Sommar med Apg, ti 28 augusti
 • Sommar med Apg, on 29 augusti
 • Sommar med Apg, to 30 augusti
 • Sommar med Apg, fr 31 augusti